Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Cao Linh Tử - Chúc Sinh Nhựt Mai Xuân Thanh
Chung Vườn Thơ Thẩn lại đồng môn
May mắn cùng chung pháp vĩnh tồn
Bảy mốt toàn thân tâm phúc lạc
Một ngàn lẻ một chuyện hàn ôn
Chơn thần dục tấn tùng thiên mạng
Đại Đạo hành tàng giáo tử tôn
Hai Đấng từ bi xin khẩn nguyện
Hiền huynh khánh hỉ thuận càn khôn.

Cao Linh Tử 
Kính chúc - Cao Lãnh, 1/3/2017

Đăng nhận xét