Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Đây Miền Phong Nhã(Tung hoành trục khoán)

Đồng Tháp hữu tình nghinh mặc khách
Vĩnh Long hoà nhã quí tao nhân

Đồng song xướng hoạ biết bao lần
Tháp bút thi đề trải mấy sân
Hữu ý thảo từ đây phượng vũ
Tình nồng cú pháp nọ hành vân
Nghinh phong dưới các chờ tri kỷ
Mặc thuỷ nơi nghiên đợi nét thần
Khách viễn phương ơi về gặp gỡ
Vĩnh Long hoà nhã quí tao nhân.

Quên Đi


Đăng nhận xét