Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Đèn Khuya Soi Bóng
Thơ:Huy Phương
Thơ Tranh: Kim Oanh