Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Phút Chan Hòa - Thơ Việt Hải - Hồng Tước Phổ Thơ


Thơ: Việt Hải 
Phổ Thơ: Hồng Tước  


Đăng nhận xét