Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

Quà Cho Cha


Nhận của con trai một món quà
Ít nhiều thay đổi ấm lòng cha
Xa quê hẳn có lần thương cội
Lạ cảnh sao không lúc nhớ nhà
Ái ngại những khi rời chất Thánh
Vui mừng từng bước thoát tâm ma
Tự hào biết chọn đường khinh trọng
Hoài bảo truyền lưu chắc đặng mà.

Cao Linh Tử
11/4/2014
Đăng nhận xét