Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Đáp Lời Cao HuynhXướng: Đáp Lời Cao Huynh

Tiện đệ mừng nay đọc họa thơ
Thương tình bạn hữu nối đường tơ
Vần gieo tuy khó mà thông cảm
Chữ nghĩa tinh thông cũng ước mơ
Thực học dồi trau lời thú vị
Chân tài thể hiện ý mong chờ
Cao huynh nổi tiếng người vui vẻ
Lạc Đạo an bần đệ ngẩn ngơ!

Mai Xuân Thanh

Ngày 21 tháng 03 năm 2017

Họa: Trời Trăng Mây Nước

Trời trăng mây nước dụng thiền thơ
Bồ tát đạ xoa cách sợi tơ
Muốn vượt trần lao mà giục tấn
Mong cầu cực lạc chỉ nằm mơ
“Công bình bác ái” tâm thường niệm
Thiện hữu Kim Quang tánh cũng chờ
Đùa cợt làm vui mà định tĩnh
A mua chìa khóa kiến Đi ơ

Cao Linh Tử
22/3/2017


Họa: Yêu Thương Ấm Áp

(Từ bài Trời Trăng Mây Nước)

Trí tuệ khai tâm dụng ý thơ
Trần ai tục lụy nhện giăng tơ
Phàm phu ích kỷ đòi tư lợi
Tục tử ưu tư hỏi giấc mơ
Tích đức thi ân sanh hỷ xả
Tu nhân từ thiện ý mong chờ
Đại đồng thế giới tình bằng hữu
Cuộc sống yêu thương ấm áp... ơ !

Mai Xuân Thanh

Ngày 23 tháng 03 năm 2017

Đăng nhận xét