Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Mừng Sinh Nhật Người Đất VãngPhấn khởi đầu xuân thầy Hữu Đức
Cổ lai ngấm nghé mừng sinh nhựt
Vườn thơ bỗng rộn tiếng thơ hay
Hủ gạo dường thơm mùi gạo lứt
Tam hạp trâu gà ắt phước dư
Lưỡng toàn sáu chín thời tai dứt
Mượn vần bát cú chúc Quên Đi
Còn rượu đinh lăng …sang uống chực!


Cao Linh Tử
10/2/2017

Đăng nhận xét