Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Tiễn Biệt Cố Thi Sĩ Lê Kim Hiệp


Nghe tin sét đánh động thâm tâm,
Mới đó mà nay phải khóc thầm!
Thi sĩ trung niên còn yểu mệnh,
Nhà thơ tuổi trẻ mất, tình thân.
Đệ huynh bạn hữu đều thương tiếc!
Tỷ muội rơi châu tiễn bước chân!
Vĩnh biệt em đi về nước Chúa

Điếu văn giản dị... rất ân cần...

Mai Xuân Thanh 
( Tỏ lòng thành kính phân ưu đến quý em Kim Phượng, Kim Oanh và tang gia hiếu quyến)
Ngày 11 tháng 08 năm 2016 

Đăng nhận xét