Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Xuân Tha Hương

Xuân sang hồn hướng vế quê cha đất tổ


Thơ & Thơ Tranh: Nguyễn Đức Tri Ân

Đăng nhận xét