Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Công Ơn Cha Mẹ


Ngũ Nhạc Thái Sơn vòi vọi cao,(*)
Công cha cao lớn biết chừng nào!
Nghĩa mẹ dịu dàng như suối nước,
Chảy mãi ngàn năm mãi ngọt ngào!

Dân ta nòi giống thuộc Rồng Tiên,
Kính mẹ thờ cha giữ mối giềng.
Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ,
Nhân sanh bách hạnh hiếu vi tiên !(**)

Tạc dạ ghi xương những tháng ngày,
Tâm niệm lòng luôn chẳng dám sai.
Đạo hiếu làm người luôn gắng giữ,
Không tròn thà nát với cỏ cây !(***)


Là người con Việt ai không nhớ ?!
Câu hát ca dao khắp nước non,
Mấy ngàn năm cũ luôn văng vẳng ...
Nhắn nhủ bên tai mãi chẳng mòn:

" Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con ! ".


AI ƠI, GẮNG GIỮ CHO TRÒN !!!


Đỗ Chiêu Đức

Father's Day 2016.
Ghi Chú:
* NGŨ NHẠC: là 5 dãy núi lớn ở vùng Hoa Nam, phân biệt như sau : Đông Nhạc THÁI SƠN, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. ( 東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽恒山和中嶽嵩山 ). Trong đó, THÁI SƠN là dãy núi cao lớn nhất. Trong " Tiếu Ngạo Giang Hồ " KIM DUNG đã dựa theo 5 dãy núi này mà viết thành Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Vì THÁI SƠN là dãy núi cao lớn nhất nên mới được dùng để ví với công ơn to lớn của người cha là vì thế.
(**)  Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ,
Nhân sanh bách hạnh hiếu vi tiên!
Có nghĩa:
Trời thì có 4 mùa, mùa xuân là mùa đứng đầu.
Người thì có cả trăm đức hạnh, HIẾU là đức hạnh đứng đầu.
(***) Mượn ý thơ của cụ Nguyễn Công Trứ:
Có TRUNG HIẾU mới đứng trong trời đất,
Không công danh thà nát với cỏ cây!

Đăng nhận xét