Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Vọng Cao Nguyên( Tiếc thương em gái Bắc Hương - Pleime)

Xa con phố nhỏ Cao Nguyên
Nghe sầu dâng ở giữ miền rừng thông
Thả chân đếm bước tình hồng
Lửa lòng khơi dậy chất chồng thời gian
Đồi cao tuyệt đỉnh mộ nàng
Em cao câu hát giọng vàng ngày xưa
Thương em những tháng chiều mưa
Nằm ôm giá lạnh lòng chưa cạn tình

Lê Kim Hiệp
(Sư đoàn 6 Không Quân)
Đăng nhận xét