Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

ThơTranh:Thầy Đồ Trên Đất Mỹ


(Thầy Đồ Đỗ Chiêu Đức)
Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét