Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Tử Dạ Tứ Thời Ca 子夜四時歌: Đông Ca 冬歌 - Lý Bạch子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca

李白 Lý Bạch

Đông Ca

Minh triêu dịch sứ phát
Nhất dạ nhứ chinh bào
Tố thủ trừu châm lãnh
Na kham bả tiễn đao
Tài phùng ký viễn đạo
Kỷ nhật đáo Lâm Thao

Đông Ca:
Hay tin sáng mai có sứ dịch đi ra ngoài trận địa / Nên đã mất suốt một đêm ngồi khâu lại chiếc áo ấm / Bàn tay đã tê cóng vì kim chỉ / Cơ hồ đôi lúc không cầm nổi cái kéo lên để cắt nữa, thương nhớ không cùng / Cũng may là đã làm xong để kịp gửi đi / Nhưng rồi lại lo không biết ngày nào mới đến nơi để chàng có áo mặc cho khỏi bị lạnh trong mùa đông này ở nơi chiến địa.

Đông Ca

Mai phu trạm ra ải
Thức suốt một đêm đông
Tay cóng, kim chỉ lạnh
Kéo cắt, khôn cầm lòng.
Áo may xong kịp chuyến
Biết chàng nhận được không?

Phạm Khắc Trí 
05/12/2016
***
Các Bài Dịch Khác
Đông Ca


Mai sứ giả về miền binh khói
Dệt chinh y mòn mỏi đêm dài
Tay ngà buốt giá kim may
Kéo dao lạnh ngắt khổ thay khó cầm.
Chiến bào xong ân cần đã gởi
Mất vài ngày sẽ tới Lâm Thao

Mailoc
***
Khúc Ca Mùa Đông


Sứ ra biên ải sáng mai
Thiếp khâu áo suốt đêm nay gởi chàng
Bàn tay tê cóng, đau ran
Vì chàng, thiếp vẫn chu toàn trước sau
Gởi rồi yên dạ đâu nào
Còn lo chẳng đến kịp vào mùa đông.

Phương Hà
***
冬歌                   Đông ca

明朝驛使發, Minh triêu dịch sứ phát
一夜絮征袍。 Nhất dạ nhứ chinh bào
素手抽鍼冷, Tố thủ trừu trâm lãnh
那堪把剪刀。 Na kham bả tiễn đao
裁縫寄遠道, Tài phùng ký viễn đạo
幾日到臨洮。 Kỷ nhật đáo Lâm Thao

Dịch Nghĩa: Đông Ca

Sáng mai sẽ có lính trạm ra biên ải
Thức suốt đêm ngồi may chiếc áo trận
Bàn tay trắng luồn kim đã thấy lạnh
Biết có cầm nổi cái kéo để cắt áo không
Ráng may xong để còn gởi ra vùng chiến trận xa xôi
Phải mất bao ngày chiếc áo mới đến tay người nơi Lâm Thao

Dịch Thơ: Đông Ca

Sáng mai lính trạm ra biên

Suốt đêm thức trắng may liền áo bông
Tay kim lạnh bởi tiết đông
Kéo cầm cắt biết nổi không chẳng màng
Cố sao kịp gởi cho chàng
Bao ngày mới đến chiến tràng Lâm Thao.

Quên Đi
***
Đông Ca

Sớm mai lính ra biên ải
Áo bông thức trắng thiếp may gửi chàng
Luồn kim tay lạnh chẳng màng
Kéo không cầm nổi đông sang hề gì
Kịp trao người khoác chinh y
Đến nơi vạn dặm biên thùy Lâm Thao

Kim Oanh

Đăng nhận xét