Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Tử Dạ Tứ Thời Ca 子夜四時歌- Hạ Ca 夏歌 - Lý Bạch子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca 
 李白 Lý Bạch
 Hạ Ca

Kính hồ tam bách lý
Hạm đảm phát hà hoa
Ngũ nguyệt Tây Thi thái
Nhân khan ải Nhược Da
Hồi châu bất đãi nguyệt
Quy khứ Việt vương gia

Hạ Ca: Hồ Kính ba trăm dặm, nước mênh mông / Đang mùa hoa sen nở rộ / Mường tượng cảnh tháng 5, Tây Thi cô gái nước Việt chèo thuyền đi hái sen / Khách nhàn du đứng xem dọc theo khe Nhược Da, một lạch nước nhỏ chảy vào hồ / Đang vui, không chờ trăng lên, thuyền hoa sao đã sớm quay về / Nơi vua Việt ở, bỏ lại cho ai với một trời trăng nước bâng khuâng

Hạ Ca

Kính Hồ nước mênh mông
Đương mùa sen nở rộ.
Giữa hạ, gái nước Việt
Hái hoa ở lạch Da.
Trăng lên, buồn thuyền vắng,
Người có về đến nhà?


Phạm Khắc Trí
 05/12/2016
***
Các Bài Dịch Khác:
Hạ Ca


Hồ gương xanh dài ba trăm dặm
Sen cánh hồng rực thắm trong đầm
Tây Thi hoa hái tháng Năm
Nhược Da dân thấy xâm xâm thuyền vào,
Trăng chưa lên quay mau trở lại,
Cung nước Việt trăng trải người về

Mailoc
***
Khúc Ca Mùa Hạ

Hồ Kinh trảỉ rộng mênh mông
Đang mùa sen nở hương nồng sắc phô
Thuyền con thong thả giữa hồ
Gian nhân yểu điệu tay ngà hái sen
Bên khe, khách ngẩn ngơ nhìn
Thuyền về chẳng đợi trăng lên cuối hồ.


Phương Hà
***
子夜四時歌 Tử Dạ Tứ Thời Ca:

夏歌 Hạ ca


鏡湖三百里, Kính hồ tam bách lý
菡萏發荷花。 Hạm đạm phát hà hoa
五月西施采, Ngũ nguyệt Tây Thi thái
人看隘若耶。 Nhân khán ải nhược da
回舟不待月, Hồi chu bất đãi nguyệt
歸去越王家。 Quy khứ Việt vương gia
李白                 Lý Bạch

Dịch Nghĩa: Hạ Ca


Hồ Kính trải dài ba trăm dặm
Sen đã nở hoa đầy khắp nơi
Tháng năm Tây Thi hái hoa
Người xem đứng nơi con rạch Nhược Da
Chẳng đợi trăng lên nàng đã quay thuyền
Trở lại cung điện của vua Việt.

Dịch Thơ: Hạ Ca

Hồ Kính ba trăm dặm dài
Tháng năm sen nở hoa đầy khắp nơi
Tây Thi đến hái vui chơi
Nhược Ba bao kẻ tận nơi ngắm nàng
Quay thuyền không đợi trăng vàng
Lầu son vua Việt còn đang đợi chờ.


Quên Đi
***
Hạ Ca

Ba trăm dặm nước hồ trong,
Mùa sen ấp ủ hương nồng nở hoa.
Tây Thi mỹ nữ thuyền qua,
Nhàn du khe lạch Nhược Da đông người.
Quay về không đợi trăng cười,
Hoàng cung Vua Việt, thương đời bâng khuâng!

Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét