Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Trần Bang Thạch Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Thầy Quang Tuấn


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Một tin buồn và là một mất mát lớn cho văn đàn hải ngoại. 
Xin thành kính chia buồn cùng Tang quyến. 
Nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư-Nhà Thơ Quang Tuấn sớm về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Thay Mặt Trang Nhà ptgdtdusa.com
Trần Bang Thạch
Đăng nhận xét