Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Một Niềm Phó Thác - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh - Trình Bày: Như Ý Sáng Tác Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Trình Bày: Ca Sĩ Như Ý
Thực Hiện: VietCatholicNews

Đăng nhận xét