Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Mai Xuân Thanh Vĩnh Biệt Thầy Quang TuấnVĩnh biệt Thầy Quang Tuấn mất rồi,
Vườn Thơ Thẩn tưởng niệm thương ôi!
Thanh cao vang bóng nhà mô phạm,
Giáo dục vàng son đã một thời...
Một bậc đàn anh luôn kính mến,
Người thầy gương mẫu nhớ muôn nơi.
Thương tâm kính tiễn đưa an vị,
Tiên cảnh bồng lai sống suốt đời!

Mai Xuân Thanh
Ngày 02 tháng 03 năm 2016

Đăng nhận xét