Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Thơ Tranh: Tà Dương Tịch Chiếu


Thơ: Đỗ Chiêu Đức
Thơ Tranh: Kim Oanh