Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Như Khói Đông Phai - Thơ Hồng Thúy - Thực Hiện Quýdenver


Thơ: Hồng Thúy 
Saxo: Trần Mạnh Tuấn
Thực Hiện Quýdenver

Đăng nhận xét