Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Thầy Trần Ngọc Thịnh Và Cựu Học Sinh Trần Ngọc Bách

Gửi bạn Kim Oanh, hình ảnh Thầy Trần Ngọc Thịnh và học trò Trần Ngọc Bách thăm Thầy Nguyễn Hữu Hệ là bạn của Thầy Thịnh sáng ngày 11-2-2017 - Sài Gòn

 Thầy Trần Ngọc Thịnh và Thầy Nguyễn Hữu Hệ
 Thầy Trần Ngọc Thịnh, học trò Trần Ngọc Bách, Thầy Nguyễn Hữu Hệ

Hình Ảnh: Trần Ngọc Bách


Đăng nhận xét