Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Tình Sông
Đôi bờ chung một dòng trôi
Dung hòa trong đục lở bồi cho nhau
Yêu thương kết nối nhiệm mầu
Tình chia vô ngã nông sâu đời mình 

Du Tử Huỳnh 
11/04/2017
Đăng nhận xét