Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

PhượngTháng Năm phượng nở rợp cành
Bầy ve cất tiếng thôi đành lìa xa
Sân trường vắng bóng vào ra
Ép vào cuối vỡ cánh hoa chia lìa

Kim Phượng
Đăng nhận xét