Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Cúng Thơ!


Xướng:Cúng Thơ!

Không tiền hàn sĩ đi ăn giỗ
Lễ vật chỉ là mấy vận thơ
Đâu dám bày trò chơi cắc cớ
Bông đùa rót rượu cúng đơn sơ
Lời thô hậu bối toàn tâm ý
Phúc cả Tiền nhân chả bến bờ
Khấu bái cầu an vui cõi thọ
Hiển linh chứng chiếu vãn sinh nhờ.

Cao Linh Tử
3/11/2016

Họa:Hàn Sĩ


Hàn sĩ lang thang đi đám giỗ,
Xem hoa vịnh nguyệt hiến bài thơ.
Bà con cô bác khen hay chữ,
Quyến thuộc thân bằng cũng biết sơ.
Nổi tiếng tao nhân còn đạm bạc,
Vang danh kiến thức rộng vô bờ.
Cầu siêu khấn nguyện thiêng liêng cõi,
Thành ý toàn tâm vãn bối nhờ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 11 năm 2016

Đăng nhận xét