Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Tuế Mộ Quy Nam Sơn - Mạnh Hạo Nhiên (689 - 740)
Tuế Mộ Quy Nam Sơn
Mạnh Hạo Nhiên (689 - 740)


Bắc khuyết hưu thướng thư
Nam sơn quy tệ lư
Bất tài minh chủ khí
Đa bệnh cố nhân sơ
Bạch phát thôi niên lão
Thanh dương bức tuế trừ
Vĩnh hoài sầu bất mị
Tùng nguyệt hạ song hư.

Dịch Xuôi: Cuối Năm Về Nam Sơn

Thôi bỏ chuyện dâng kế sách lên Bắc Khuyết nữa
Hãy quay trở về căn lều cỏ ở núi Nam Sơn đi
Tài không có nên đã không được nhà vua ngó đến
Thân lại lắm bệnh nên bạn quen đã lánh xa
Tóc thêm bạc, cái già đến rồi
Tiết xuân về, lại thêm một năm nữa qua
Nghĩ ngợi xa gần buồn không ngủ được
Bóng tùng đổ dưới trăng ngoài song trong đêm vắng

Phạm Khắc Trí
02/15/2016
***
Dịch Thơ: Cuối Năm Về Nam Sơn

Bắc Khuyết ngưng dâng sách
Nam Sơn về lại nhà
Bất tài vua chẳng đoái
Lắm bệnh bạn dời xa
Tóc bạc bao năm nữa
Xuân xanh mấy tết qua
Ngổn ngang đêm thức trắng
Thông lạnh dưới trăng ngà

Phạm Khắc Trí
02/15/2016

Phụ Chú:

(1) Bắc Khuyết chỉ nơi triều chính vua quan
(2) Nam Sơn chỉ nơi quy ẩn của các bậc hiền giả
***
Dịch Thơ: Cuối Năm Về Nam Sơn

Bắc Khuyết mong gì dâng kế sách
Nam Sơn lều cỏ đấy xem nhà
Không tài vua chẳng lưu dùng đến
Lắm bệnh bạn thời ngại lánh xa
Tuổi hạc cao đà thêm sớm bạc
Tiết xuân sang mặc tháng ngày qua
Mông lung nghĩ ngợi nào yên giấc
Song vắng tùng soi dưới ánh ngà

Kim Phượng
***
Dịch Thơ:Cuối Năm Về Nam Sơn

Đành thôi, Bắc Khuyết sách không dâng,
Trở lại Nam Sơn chốn thảo bần.
Vô tướng bất tài không trọng dụng,
Lánh xa, bằng hữu, bệnh đau đần.
Thân cô tóc muối già thêm bạc,
Thất thế, xuân sang, tủi phước phần.
Thức trắng năm canh buồn nghĩ ngợi,
Ngoài song tùng đỗ bóng trăng ngân...


Mai Xuân Thanh 
Ngày 23 tháng 02 năm 2016

Đăng nhận xét