Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Sau Cơn Bạo Bệnh


Sau Cơn Bạo Bệnh

Tôi ngồi gom chữ buổi tàn Xuân
Bạo bệnh vừa qua khổ tấm thân
Góp nhặt từng vần vào nét bút
Run tay diển đạt dạ bâng khuâng!
Thâm tình Thầy cũ cùng bè bạn
Gọi điện, tặng quà nặng nghĩa nhân
Xin gởi ngàn lời tâm ý nguyện
Ân sâu còn mãi gấp trăm lần !

Dương hồng Thủy
04/03/2016

***
Họa Vận
Ch
úc Bạn Sống Vui

Mừng ai khỏi bệnh được hồi xuân,
Mau khá chăm nom giữ lấy thân.
Kề cận tử sinh thôi áo não,
Giữa làn sống chết hết bâng khuâng.
Người làm việc tốt nên duyên thiện,
Trời báo điềm lành ấy quả nhân.
Mong bạn chuyến nầy Vui, 
Khỏe, Sống!Tương lai sinh nhựt đến trăm lần!!!

Đỗ Chiêu Đức
03/04/2016

Đăng nhận xét