Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Đông PhongĐâu dễ kiếm tìm ngọn gió đông
Châu Du nhọc trí bao đêm nồng!
Bôi thư diệt tướng quen đường thủy
Nhục kế gài quân kết bến sông.
Những tưởng yên lòng mà đợi tối
Không ngờ đắng dạ để thiêu hồng.
Khổng Minh đủng đỉnh lên đài phất,
Cuốn sạch quân Tào như bão giông.

Hoành Trần
6/12/16     
Đăng nhận xét