Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Bản Sắc Tết Cổ Truyền Việt Nam
Quê hương bản sắc Tết mình riêng,
Khắp nước người dân cúng Tổ Tiên.
Tập tục muôn đời lo hiếu hỉ,
Lệ thường vạn đại nhớ đoàn viên.
Ông bà nội, ngọai nên thăm viếng,
Cha mẹ, anh em thuận thảo hiền.
Quà cáp, bao lì xì chuẩn bị,
Quan tâm, rộng rãi đãi thường niên...

Mai Xuân Thanh
Ngày 09 tháng 01 năm 2015

Đăng nhận xét