Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

ThơTranh: Đá Cũng Dừng Lăn


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh