Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Không Đề


Gặp nhau đã khó huống chia tay
Héo úa trăm hoa gió Xuân lay
Nhả nốt tơ vương tầm lìa thế
Nến tàn đỗ lệ khóc thương ai
Sáng sớm soi gương râu tóc bạc
Đêm tàn trăng lạnh  áng thơ hay
Bồng Lai không có nhiều lối đến
Theo dấu chim xanh kẻo lạc loài.

Biện Công Danh 
11-4-2014

Đăng nhận xét