Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Lạnh Hơi Thu


Viễn xứ định cư tưởng biệt ly,
Ai ngờ trở lại đổi thay gì...
Quê hương Thu lạnh mưa hơi sớm,
Đất khách cuối Hè nóng quá đi!
Bốn chục năm dư còn lận đận!
Bấy nhiêu tháng đợi chẳng ra chi ...
Niềm tin Thượng Đế đèn soi xét,
Phổ độ nhơn sanh quả kịp kỳ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 01 tháng 09 năm 2015
Đăng nhận xét