Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Chiều Phật Đường


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh:Kim Oanh