Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Những Vì Sao
Canh tàn khó ngủ ngắm trời sao
Triệu tỷ thiên tinh lạc hướng nào?
Đường dọc đường ngang đường zic zac
Ánh nhòa ánh lóe ánh lao chao
Tầng không bỏ ngõ khơi tình vọng
Tạo hóa bày duyên mở lối vào
Sổ định thiên tào cho ký gửi
Một vì nho nhỏ … thỏa lòng khao!

Mai Thắng

Đăng nhận xét