Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Yêu Em, Mưa Phố Buồn - Thơ Việt Hải - Phổ Nhạc Nhược Thu



Thơ Trần Việt Hải
Nhạc Nhược Thu
Ca sĩ Lệ Trân