Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Hậu LễLễ hành đặt miếng gạch đầu tiên
Xây cổng chùa mong tạo quả duyên
Biểu ngữ vài câu cờ rợp bóng
Đạo đồ trăm vị khách đầy hiên
Chung thì khai bế dùng trai phạn
Riêng lại mời khui nhẩm rượu thiền
Tiệc cuối Tây lang bàn đặc miễn
Ngài Cai phá giới chã cần kiên!

Cao Linh Tử
12/10/2016

Đăng nhận xét