Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Trả Lại Thảo Lư


Bài Xướng
Trả Lại Thảo Lư


Chị quán vui lòng đong nửa chai
Tiền ghi thiếu chịu giống xưa nay
Lều tranh mến tiếp vài ông bạn
Am cỏ vui mời mấy món chay
Sáu tháng nhà xưa hoàn khổ chủ
Một vần chương mới dứt tam tai
Đầy ly kính cáo mời bằng hữu
Thỉnh quý nàng thơ để dấu hài.

Cao Linh Tử
29/12/2015
***
Các Bài Họa
Thảo Lư Anh Cao

Ham vui đánh chén nhậu nguyên chai
Chẳng dám say đâu mấy thuở nay.
Bằng hữu lai rai mồi chẳng thiếu,
Đệ huynh lác đác tiệc bàn chay.
Mừng anh trở lại thăm nhà cũ,
Chúc bạn từ đây hết nạn tai.
Mong ước tao nhân mừng uống rượu,
Nàng thơ yểu điệu dấu chân hài...

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 12 năm 2015
***
Mừng Bạn Thấy Lại Thảo Lư

Cho tôi hùn với để đầy chai
Chỉ có bọn mình trước tới nay
Chẳng ngại lều tranh hay mái lá
Xá gì cá thịt hoặc món chay
Men vui cạn chén tê đầu lưỡi
Ngâm khúc thơ mừng khoái lỗ tai
Khi khổng khi không nhà biến mất
Bây giờ xuất hiện đúng là hài

Quên Đi
***
Nhà Ảo Của Bạn Thơ

Tấm lòng đã mở....có đâu chai !!!
Thơ thẩn vườn thơ mấy bửa nay
Anh mến tao nhân mời viếng cảnh
Em làm mặc khách cũng xơi chay
Thảo trang chẳng ngại người quân tử
Vách đất không buồn kẻ lãng tai
Nhà ảo Cao Huynh vừa chạm ngỏ
Lệ Mai xin gởi gót chân hài !!!

Lý Lệ MAI
Michigan 1/5/15

Đăng nhận xét