Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Nguyễn Đăng Khoa-CHS Tống Phước Hiệp NK: 62-69


 Từ trái qua: Lê văn Hoàng (Hoàng lùn, đã mất), không nhớ, La vĩnh Hùng, Thầy Tỏ, Khai, Lê văn Hội (đã mất), không nhớ..,Khoa đội nón, đứng góc phải của ảnh.
 Khoa bên phải của ảnh

Nguyễn Đăng Khoa 
Đăng nhận xét