Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Thơ Tranh: Áo Trắng Ngày Xưa


Thơ: Phúc Liên
Thơ Tranh: Kim Oanh