Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Thơ Tranh: Dạ Quỳnh


Photo & Thơ: Lê Đăng Mành
Thơ Tranh: Kim Oanh