Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Đỗ Chiêu Đức Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


(Nét Thư Pháp của Đỗ Chiêu Đức)

Chúc mừng sinh nhật Kim Oanh,
Oanh Vàng ríu rít trên cành thẩn thơ.
Vàng Oanh tô điểm Vườn thơ,
Thẩn thơ... thơ thẩn đều nhờ... KIM OANH!

Đỗ Chiêu Đức
Đăng nhận xét