Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Hương Yêu


Thơ: Quý Denver
Thơ Tranh:KimOanh


Thơ: Miên Du Dalat
Phổ Nhạc: Nguyễn Tiến Dũng
Tiếng Hát: Quỳnh Lan
PPS: Quý Denver

Đăng nhận xét