Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Chiều An Nhiên


Hình Ảnh & Thơ: Lê Đăng Mành
Thơ Tranh: Kim Oanh