Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Thơ Tranh: Tháng Sáu Độc Hành


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh