Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Phần Cuối Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 Lần 7 Ngày 06/12/2015Huệ, Đức, Minh, Khải.
Bạn ngồi: Lê Văn Em.

Hàng Trên: Đức, Hiền, Khải (Dương), Dũng, Em, Hên, Huệ, Thới, Hiển, Diệu, Trường, Khai.
Hàng Giữa: Minh, Định, Hồng, La thị Hiền, Huẩn.
Hàng Dưới: Nguyệt, Sương, Phỉ, Bạch Tuyết, Thơ, Nga, Lệ Tuyết, Mui, Thu, Nô, Dung, Hạnh 49, Diệp, Hoa, Thu, Thế Lang. Ánh, Tước, Điệp (Lê).
Ngồi Ghế: Thầy Quí, Thầy Thuận.
***
Danh Sách Họp Mặt 06/12/2015

 Hết
Huỳnh Hữu Đức

Đăng nhận xét