Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Tạ Từ"Cầu thệ thủy im ngồi trơ cổ độ
Quán thu phong lặng đứng rũ tà huy"(*)
Có buồn hỏi hoa nắng vàng đầu sóng
Lạc lõng trôi rồi biết mất đi đâu

Cõi cát bụi như nửa hư nửa thực
Kiếp nhân sinh đã những lắm bể dâu
Ba chìm bảy nổi chút thân luân lạc
Môi đỏ tóc xanh nay đã bạc đầu  ̣

Đất khách quê người cuối đời thương khó
Tuổi già lụm cụm quên trước quên sau
Thôi nhỉ đủ chưa buồn vui thế sự
Mòn mỏi tháng ngày còn vẫn nhớ nhau

Phạm Khắc Trí
Mây Tần - 11/11/2014
Phụ Chú : (*)Trong Cung Oán Ngâm Khúc của Cụ Nguyễn Gia Thiều có câu:
"Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ / Quán thu phong đứng rũ tà huy"

Đăng nhận xét