Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Mưa Paris - Thơ Đỗ Bình - Phổ Nhạc Quách Vĩnh Thiện


Thơ: Đỗ Bình.
Nhạc: Quách Vĩnh-Thiện
Tiếng hát: Hoàng Quan


Đăng nhận xét