Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Bước Đường Hành ĐạoXướng: Bước Đường Hành Đạo

Ly gia cát ái mặc trường y
Hành Đạo phương xa có dễ gì!
Tay trắng dìu người e thiểu đức
Thân già phát bệnh khổ nan y
Đành rằng quyết chí đường tam lập
Không khỏi đau lòng xác ngũ suy
Nguyện gắng vượt qua cơn khảo thí
Trung thành Pháp Chánh dẫu ngày quy!

Cao Linh Tử
1/4/2016
***
Họa: Vui Mùa Đạo

Hành Đạo tu thân cũng áo y,
Nhiệm mầu, sắc tức thị không... gì!
Ngày nay thế giới cần tôn giáo,
Quá khứ trần ai Đạo giữ y...
Quyết chí bền gan nên lập đức,
Kiên tâm vững bụng chớ lo suy.
Làm người xử sự sao cho đúng,
Pháp Chánh Truyền, ghi nhớ nội quy

Mai Xuân Thanh

Đăng nhận xét