Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ - Vương Duy (699 - 759)


Cửu Nguyệt Cửu Nhật Ức Sơn Đông Huynh Đệ
Vương Duy (699 - 759)

Độc tại dị hương vi dị khách
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân

Dịch Xuôi: Ngày 9 tháng 9 Nhớ Anh Em Ở Sơn Đông
PKT 10/02/2015

(Vất vưởng) một thân ở nơi quê người làm khách lạ
Mỗi lần đến ngày lễ tiết (Trùng Cửu ) lại thêm nhớ nhiều về người thân
Tôi tuy ở nơi xa cũng biết vào ngày này anh em ở nhà ai nấy đều đi lên trên núi
Mỗi người mỗi nhánh thù du cài vào người (để trừ tà) , chỉ thiếu vắng một người mà thôi

Ngày Lễ Trùng Cửu Nhớ Anh Em

Xứ lạ, một thân, làm khách lạ
Đến ngày trùng cửu, nhớ về nhà
Thù du cài áo, ở trên núi
Thấy vắng người xa, có xót xa?


Phạm Khắc Trí

Chú Thích: Ngày 9 tháng 9 ,theo tục lệ xưa ở bên Tàu, là ngày lễ tiết Trùng Cửu (hay Trùng Dương). Vào ngày này, mọi người đều đi lên núi, mỗi người mỗi nhánh thù du (?) cài vào người,tin là để trừ được tà, cầu được phước.  
Đăng nhận xét