Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Thơ Tranh: Đêm Mưa

Con kính đến Thầy và cảm ơn Thầy!
(KimOanh)


Thơ: Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
Thơ Tranh: Kim Oanh