Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Hoa Sữa - Hồng Băng - Nguyễn Toàn
Sáng Tác: Hồng Băng 
 Tiếng Hát: Nguyễn Toàn
Thực Hiện; Đặng Hùng

Đăng nhận xét